top of page

Правовий чинник у розвитку зовнішньоекономічних зв’язків


Розвиток глобальних та трансформаційних процесів у сучасному суспільстві спричинило посилення регіональної інтеграції, що є однією з основ майбутнього функціонування зовнішньоекономічних зв’язків. Головною проблемою, яка потребує поетапного розв’язання є оптимізація соціально-економічного розвитку регіону в контексті зовнішньоекономічних зв’язків, оскільки останні є основою для повноцінного функціонування економічної та інших сфер суспільства. Серед провідних завдань соціально-економічного розвитку України особливого значення набуває вдосконалення адміністративно-правових основ зовнішньоекономічної діяльності, оскільки зовнішньоекономічна діяльність є важливою складовою державного управління економіки вцілому.


Теоретичною основою дослідження є праці українських теоретиків і філософів права – В.Д.Бабкіна, А.М.Колодія, П.М.Рабіновича. Науково-теоретичне підґрунтям відомих українських вчених в галузі адміністративного і конституційного права – В.Б.Аверянова, Є.В.Додіна, В.Ф.Сіренка. Учені в галузі міжнародної економіки і глобалістики – О.Г.Білоруса, А.С.Гальчинського, І.Н.Герчикової, М.М.Книш, С.П.Кузик, Ю.М.Пахомова, А.С.Філіпенка, О.І.Шаблія.


Нормативно-правовою основою дослідження становлять акти конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, трудового, фінансового, зовнішньоекономічного, митного, валютного, кримінального законодавства України, міжнародні договори України, акти міжнародного права та інші нормативно-правові акти, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність.


Серед основних проблем законодавства про зовнішньоекономічну діяльність слід назвати велику кількість нормативно-правових актів, що входять до їх складу, а також неузгодженість між собою та з нормативно-правовими актами інших галузей права, фрагментарність та сильну деталізацію. Останніми роками простежується значна тенденція до ухвалення законів, присвячених окремим, вузькопрофільним аспектам зовнішньоекономічній діяльності, які не мають нових загальних характеристик та новацій.


Ситуація, що присутня у системі зовнішньоекономічних відносин ставить перед законодавцем проблему вибору одного з двох різних підходів до регулювання зовнішньоекономічних відносин. В одному випадку – це шлях прийняття єдиного законодавчого акта у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності, так званий свого роду зведений Кодекс законів про зовнішньоекономічну діяльність.


За основу проекта Кодекса законів про зовнішньоекономічну діяльність можна взяти класифікацію нормативно-правових актів на 3 групи:

1) нормативно-правові акти суб’єктів міжнародних економічних відносин (держав чи міждержавних організацій), до яких здійснюється інтеграція іншої держави;

2) нормативно-правові акти національного законодавства держави, яка інтегрується до світового економічного простору на двосторонній чи багатосторонній основі;

3) договори між суб’єктами міжнародних економічних відносин до яких здійснюється інтеграція, суб’єктами, які здійснюють інтеграцію [1].


До системи суб’єктів недержавного управління зовнішньоекономічної діяльності належать:

1) громадські організації;

2) національні й міжнародні торгові (торгово-промислові) палати;

3) національні і міжнародні обєднання суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб;

4) біржі;

5) громадські ради та інші консультативно-дорадчі органи при Президенті України;

6) окремі юридичні особи – суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності [2].


Проте, відсутність комплексного системного та локального підходу, а саме адаптація або уніфікація законодавства відповідно норма і нормативно-правових актів, які діють у Європейському Союзі та міжгалузевий комплексний характер дослідження ставить під сумнів створення та функціонування єдиної системи законів на сучасному українському просторі.


Отже, досліджуючи проблему інтегрування українського законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, слід зазначити, що розвиток зовнішньоекономічних зв’язків, як частина системи суспільно-географічних зв’язків є важливим етапом у економічному розвитку регіону та впливає на розподілу валового регіонального доходу, що в свою чергу на рівень заробітної плати та макроекономічний розвиток.

Список використаної літератури:

1) Омельченко А.В. Правове регулювання іноземними інвестиціями в Україні: [монографія]/ Омельченко А.В. – К.: Юрінком, 1996. – 228с.

2) Омельченко А.В. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні: [монографія]/ Омельченко А.В. – К.: КНЕУ, 2011. – 309с.

3) Шаблій О.І. Основи суспільної географії / Fundamentals of Human Geography: підручник для студ. вищих навчальних закладів/ О.І.Шаблій. – 2-ге видання. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 296 с.


Автор - Михайло Чорний


©Аналітично-інформаційний центр стратегічного розвитку суспільства

0 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page