top of page

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Проаналізовано та висвітлено основні перспективи розвитку світо- господарських зв’язків Львівської області, виділено за групами проблеми досліджуваних зв’язків. Запропоновано свій погляд на методи та етапи розв’язання основних складових світогосподарських зв’язків.


Ключові слова: інтеграція, стратегія, Європейський Союз, експорт, імпорт, прямі іноземні інвестиції.


Активна участь України в сучасних інтеграційних процесах зумовлена перевагами міжнародного поділу та інтеграції праці, а також потребу подолати штучно створену відокремленість нашої держави від світового господарства. Для ефективної і організаційно оформленої інтеграції Львівської області України в сучасні світогосподарські зв’язки необхідні виділити проблеми, які існують в досліджуваному регіоні, а саме політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні. До економічних проблем належать:

- високий рівень інфляції;

- нестабільність національної валюти;

- експортно-імпортні обмеження;

- недосконала система захисту прав власності.


До політико-правових проблем належать:

- нестійкість і хиткість політичного клімату;

- наявність зайвих бюрократичних структур;

- високий рівень корупції;

- недосконалість законодавства;

- перетворення країни на неоавторитарну державу.


До інфраструктурних проблем належать:

- нерозвиненість інфраструктури;

- слабка інформаційно-комунікаційна система;

- недорозвинена система ринку інвестицій.


До соціально-культурних проблем належать:

- невисока кваліфікація персоналу;

- низька продуктивність праці;

- висока плинність кадрів;

- формування сучасної орієнтованої на світові пріоритети системи освіти.


Інтеграція Львівської області в світове господарство можлива різними шляхами, але водночас взаємопов’язаними:

- через активну ліберальну зовнішньоекономічну політику;

- за рахунок формування середовища, сприятливого для іноземного підприємництва та інвестування й транс націоналізації високомонополізованих підприємств;

- через укладення двосторонніх міждержавних і міжрегіональних економічних угод та участь у багатосторонніх міжурядових переговорах;

- за рахунок інтенсифікації східноєвропейських інтеграційних процесів та формування умов інтеграції в західноєвропейські інтеграційні структури.


Включення Львівської області України у такому стані як вона є сьогодні до будь яких інтеграційних регіональних об’єднань спричинить, що і в деякій мірі спричинило вже до консервації проблем та негативних тенденцій усіх галузей економіки, але деякі галузі економіки в які іноземні інвестори інвестували гроші та їх модернізували дали змогу ефективніше і швидше виправити деформовану регіональну економіку, а наприклад в Старосамбірському, Самбірському, Турківському районах області, де частка прямих іноземних інвестицій є малою то галузі промисловості які розвивались за СРСР, занепали і не розвиваються взагалі. У рамках створення загальнонаціональних економічних пріоритетів є створення конкурентоспроможних недержавних підприємницьких структур, що ґрунтуються на національному українському капіталі та мають форму ТНК, які б могли розглядатись як серйозний важіль впливу на зовнішні ринки, передусім регіональні, а діяльність самих ТНК можна було б розглядати, як форма економічної експансії держави в країни близького і далекого зарубіжжя.

Перспективи розвитку будь-якого регіону також зумовлюються внутрішніми і зовнішніми чинниками, які являють собою суперечливу сукупність макроекономічних, геополітичних та інших дій. Отже, серед внутрішніх напрямків роботи є необхідність забезпечення економічної і соціальної рівноваги в суспільстві, фінансової стабілізації, підтримання динамічного зростання як в загальнонаціональному так і в регіональних вимірах, поглиблення ринкових реформ, створення ефективної інституціональної системи в контексті захисту прав власності та інтересів суб’єктів підприємництва, детінізація та декриміналізація економіки в України та в регіонах, це є основним завданням в перспективі, яке є не подоланним вже кілька років незалежності. Переліченні напрямки по-різному впливають на формування базових елементів світогосподарської стратегії розвитку. У кінцевому підсумку від якісних характеристик кожної з господарських підсистем вирішальною мірою залежить динаміка таких основоположних параметрів світогосподарських зв’язків, як масштаби і структура експортного потенціалу Львівської області України, умови торгівлі, обсяг залучених прямих іноземних інвестицій, стан зовнішньої торгівлі та платіжного балансу, обмінний курс національної грошової одиниці, обсяг золотовалютних резервів Національного банку України, які останнім часом дуже скорочуються.


Сприятливе підприємницьке середовище, інвестиційний клімат, прозора і необтяжлива податкова система помножені на відносно дешеву робочу силу, формують важливі передумови підвищення конкурентоспроможності економіки Львівської області [4].


Також, повноцінна інтеграція до європейського інвестиційного ринку можлива лише у випадку удосконалення структури товарного експорту, в якій має підвищуватись частка нової та інноваційної продукції. Нині структура товарного експорту Львівської області України та держави в цілому є архаїчною, в якій частка сировини і напівфабрикатів досягла 70%, у той час як у світовому експорті товарів цей показник дорівнює 12,5% [2]. Не слід забувати, що відповідно до оцінок західних експертів Україна все ще відстає від країн ЄС за рівнем лібералізації бізнесу, правового середовища, податкових стимулів. На думку спеціалістів Європейського центру досліджень, підприємницький ризик інвестицій в Україні становить 80% [5].


Надзвичайно великий експортний потенціал агропромислового комплексу галицьких областей України, особливо Львівської області, поглиблення ринкових реформ в аграрному секторі, поступове включення в господарський оборот земельних ресурсів, застосування сучасної техніки і виробничих технологій можуть і повинні істотно вплинути на диверсифікацію експортної потуги досліджуваної області, примноження її реальних переваг у конкурентній боротьбі з виробниками і експортерами сільськогосподарської продукції. Незаперечна є роль транзитної системи в нарощуванні експортних можливостей , особливо щодо транспортування електроенергії в країни Європейського Союзу [4].


Важливою перевагою Львівської області України є також рекреаційно-туристичний потенціал. Унікальні історико-культурні та лікувально-оздоровчі комплекси за умов створення необхідної інфраструктури, поступової, але неухильної європеїзації цієї сфери, можуть суттєво поповнити валютну скарбницю держави та регіону [3].

Серед основних зовнішніх перспектив слід назвати зміцнення геополітичного та геостратегічного становища держави та досліджуваного регіону. Наріжним каменем внутрішньої і зовнішньої політики мають стати, як було в 2005-2009 роках фундаментальні цінності Західної цивілізації – свобода, демократія, повага прав людини і громадянина, ринковий економічний устрій, громадянське суспільство.

Отже, зовнішні і внутрішні перспективи розвитку світогосподарських зв’язків Львівської області та України є дуже тісно зв’язаними. Тому оптимізація світогосподарських зв’язків, маючи важливе геоекономічне значення, можливе лише при умові збалансування всіх секторів економіки, розширення внутрішнього ринку та створення прозорих економічних відносин. Також слід зазначити, що треба зменшити залежність від постачань російського газу та закордонних нафтопродуктів, оперативно відстежувати всі зовнішні економічні небезпеки, насамперед у монетарній політиці, використовувати ще мало задіяні внутрішні резерви економічного розвитку – транзитний потенціал – створення логістичних фірм, сільське господарство – створення малих фермерських підприємств і підтримка дотаціями держави, будівництва житла, промислових та транспортно-інфраструктурних об’єктів, сприяти активізації розвитку легкої промисловості шляхом проведення Львівських тижнів моди 2-3 рази на рік, та шляхом пільгового податкового періоду.


Реалізувати всі завдання зовнішньої і внутрішньої геоекономічної політики держави можуть лише такі державні структури, які були б рівновіддаленими від корпоративних інтересів окремих фінансово-промислових угрупувань і керуватимуться насамперед економічними стратегічними інтересами держави в контексті світогосподарських зв’язків. В юридичному аспекті важливо забезпечити формування привабливого для інвесторів законодавства держави, спрощення процедур для створення і ліквідації фізичних і юридичних осіб, як суб’єктів підприємницької діяльності, а в політичному – стабілізацію політичного життя, випущення на волю політичних в’язнів, а також злагоджену роботу всіх трьох гілок влади – виконавчої, законодавчої і судової в системі створення оптимальних умов для розвитку світогосподарських зв’язків [1].


Просторовий розподіл рівня участі у системі світогосподарських зв’язків адміністративних районів Львівської області України співпадає із розміщенням та структурою економічного потенціалу регіону, та корелюється із структурою експорту виробництва. Пріоритетною для регіональної влади має стати розвиток депресивних районів, у яких дуже низький рівень участі у світогосподарських зв’язках, а також підвищення інвестиційної привабливості, оскільки ринок збуту галицьких областей стрімко розвивається, транспортно-логістичне положення є дуже вигідне, багатий природно-ресурсний потенціал, стабільні темпи розвитку ІТ - фірм та інші. При ефективному менеджменті у цих областях можна створити умови для розвитку високотехнологічних галузей промисловості та покращити соціальну інфраструктуру, яка б підвищила рівень життя населення і посприяла інтенсивнішій інтеграції Львівської області України у систему світогосподарських зв’язків.

ЛІТЕРАТУРА

1) Дністрянський М. Зовнішньоекономічні зв’язки України як відображення її геополітичних проблем.// Вісник Львівського національного університету імені Івана Франк. Серія географічна. Вип.38. – 2010. С.105-110.

2) Пирожков С.І. Моделі і сценарії структурно-інноваційної перебудови економіки України/ Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку національної економіки: Зб. наук. праць. – К.: ОІА НАНУ, 2004. – С. 5-10.

3) Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року

4) Філіпенко А.С. Зовнішньоекономічна стратегія України в сучасних умовах// Світогосподарські пріоритети України: Зб. наук. пр./ НАН України. Обєднання ін.-т економіки: Ред.кол.: А.С.Філіпенко (відп.ред) та ін.. – Київ, 2005. – 124с.

5) UNCTAD/ World investment report, 2012: Transnational corporation and export competitiveness. – New York and Geneva: United Nations, 2012. – 340.P.


Автор - Михайло Чорний

©Аналітично-інформаційний центр стратегічного розвитку суспільства

23 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page